IQVIA Türkiye Hakk?nda

Biz IQVIA’y?z, Be?eri Veri Bilimi ?irketi

Sa?l?k endüstrisi, insanlara yard?m etmek için tasarlanm??t?r. Küresel bir organizasyon olarak, insan sa?l???n? ileriye ta??may? taahhüt ediyor ve bu amaçla sürekli yat?r?m yap?yoruz. Gerçek verilere dayanan sonuçlar? ortaya koymak ve de?er katmak için. Giderek daha k?s?tl? hale gelen kaynaklardan en fazla ?ekilde faydalan?p bir sonraki önemli ke?fi bulmak üzere zorluklar?n üstesinden gelmek için.

Potansiyeller ve olas?l?klar bize daha iyisini yapmak için ilham veriyor. Sa?l?k hizmetlerini daha ileriye ta??ma vizyonunu payla??yoruz. ?lerleme ve ba?ar?lar? nas?l h?zland?raca??m?z? görmek istiyoruz. Sizler t?bbi yenilikler ve bulu?lar geli?tirirken bizler de içgörü, teknoloji ve insan zekas? alan?ndaki yenilikleri kullanarak üzerimize dü?eni yapaca??z.

Vizyonumuz daha iyi klinik deneyler gerçekle?tirmenin ötesinde. Daha iyi klinik ara?t?rma yapma kavram?n?n, teknoloji ve analitik alanlar?ndaki geli?melerin, hatta h?zl? öngörülerin de ötesinde. Bu be?eri veri biliminin gücünün ortaya ç?kmas?. ??te bu yüzden IMS Health ve Quintiles biraraya gelerek IQVIA, Be?eri Veri Bilimi ?irketi haline geldi.

?çinde yer ald???m?z endüstriden ald???m?z motivasyon ile ya?am bilimleri ?irketlerine güvenle yenilik yapmak, f?rsatlar? en üst düzeye ç?karmak ve nihayetinde insan sa?l???n? daha ileriye götürmek üzere çözümler sunmay? taahhüt ediyoruz.

IQVIA olarak sundu?umuz çözümlerden faydalanmak ve sa?l?k sektörünü geli?tirmek için birlikte ad?mlar atmak isterseniz bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

Ileti?im

Maslak Ofis Binas?
Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Kat: 4,
Maslak - Sar?yer
34485 Istanbul

Tel: +90 212 401 9500

 

Gizlilik Politikas?

Bilgi Güvenli?i Politikas?

 

Türkiye’de Tip 2 Diyabet Tedavisinde Uyum ve Süreklili?in Geli?tirilmesi

Kaç?n?labilir ekonomik ve toplumsal yüke yakla??m nas?l olmal??
Türkiye’de tip 2 diyabetli bireylerin say?s? ve hastal???n yükü h?zla artmaktad?r; tip 2 diyabetli birey say?s? y?lda yakla??k %8 art?? göstermi?tir ve günümüzde yakla??k 6,3 milyon birey tip 2 diyabetlidir.