Suntem IQVIA, The Human Data Science Company

Domeniul Healthcare este o industrie conceput? pentru a ajuta oamenii. Ca o comunitate global?, investim continuu ?i ne angaj?m în sus?inerea progresului s?n?t??ii umane. În furnizarea valorii ?i rezultatelor reale. În a r?spunde la provocarea de a g?si urm?toarea inova?ie, prin valorificarea optim? a resurselor din ce în ce mai limitate.

Suntem inspira?i de poten?ial ?i propulsa?i de posibilit??i. Împ?rt??im viziunea de a conduce asisten?a medical? în viitor. De a vedea cum putem contribui la accelerarea progreselor ?i realiz?rilor. Al?ii dezvolt? aceste descoperiri medicale. Noi ne îndeplinim rolul prin folosirea unor inova?ii în perspective, tehnologie ?i inteligen?? uman?, pentru a reinventa ?i a oferi modalit??i de a le face s? devin? realitate.

Înseamn? mai mult decât studii clinice mai bune. Sau progrese în tehnologii ?i analitic?. Sau informa?ii mai rapide. Este vorba despre dezl?n?uirea puterii ?tiin?ei datelor umane. De aceea, IMS Health ?i Quintiles s-au reunit pentru a deveni IQVIA, The Human Data Science Company.

Motiva?i de industria pe care o ajut?m, suntem dedica?i oferirii de solu?ii care s? permit? companiilor din domeniul ?tiin?elor vie?ii s? inoveze cu încredere, s? maximizeze oportunit??ile ?i, în cele din urm?, s? duc? la progresul s?n?t??ii umane.

În decursul a peste 20 de ani de prezen?? local? ?i sus?inut? de o echip? de peste 150 de exper?i, IQVIA România a dobândit o vast? experien?? în furnizarea de consultan?? avansat? ?i servicii de cercetare de pia??, împreun? cu accesul la tehnologia de vârf, pentru a sprijini decizii cheie de afaceri. Clien?ii ?i partenerii no?tri provin din toate mediile interesate în domeniul farmaceutic ?i de healthcare, inclusiv produc?torii locali ?i interna?ionali, societ??ile comerciale, spitalele, institu?iile academice ?i publice. Bazat pe IQVIA CORE ™, am dezvoltat solu?ii tehnologice ?i noi aplica?ii, care permit analiza diferitelor tipuri de date.

În ceea ce prive?te studiile clinice, echipa noastr? local? a acumulat cuno?tin?e ?i experien?? valoroase în furnizarea c?tre clien?i a unor rezultate previzibile, cu scopul de a ajunge la etapa aprob?rii medicamentelor, inclusiv demonstrarea valorii economice a medicamentului pentru domeniul healthcare. Sprijinul acordat clien?ilor din România corespunde în totalitate ofertei unice ?i exhaustive a Global IQVIA ?i lucr?m împreun? pentru a oferi pacien?ilor din România cele mai bune servicii de asisten?? medical?.

DOMENII DE EXPERTIZ?

  • Information Services 
  • Technology
  • Consulting & Marketing Research 
  • Real World Evidence 
  • Clinical Research
CONTACTEAZA-NE

Strada Menuetului, Nr. 1B
Bucure?ti 013713
Romania
Tel: +40 216 68 63 20

 

Strada Bucure?ti Nord, Nr. 10
Global City Business Park
Cl?direa O21, Etaj 9
Voluntari 077190
Romania
Tel: +40 21 200 7000