Σχετικ? με την IQVIA Greece

Ε?μαστε η IQVIA, η εταιρε?α της ανθρ?πινης επιστ?μης δεδομ?νων.   

Η υγειονομικ? περ?θαλψη ε?ναι μ?α βιομηχαν?α σχεδιασμ?νη στο να βοηθ?ει του? ανθρ?που?. Ω? παγκ?σμια κοιν?τητα, επενδ?ουμε συνεχ?? και δεσμευ?μαστε για την εξ?λιξη τη? ανθρ?πινη? υγε?α?. Για την επ?τευξη αξ?α? και πραγματικ?ν αποτελεσμ?των. Για την ανταπ?κριση στην πρ?κληση τη? ανακ?λυψη? τη? επ?μενη? καινοτομ?α?, αξιοποι?ντα? στο ?πακρο του? ?λο και πιο περιορισμ?νου? π?ρου?.

Εμπνε?μαστε απ? τι? δυνατ?τητε? και προωθο?μαστε απ? τι? δυνατ?τητε?. Συμμεριζ?μαστε το ?ραμα τη? εξ?λιξη? τη? ιατρικ?? περ?θαλψη?. Για να δο?με π?? μπορο?με να συμβ?λουμε στην επιτ?χυνση τη? προ?δου και των επιτευγμ?των. ?λλοι αναπτ?σσουν αυτ?? τι? ιατρικ?? ανακαλ?ψει?. Εμε?? πα?ζουμε το δικ? μα? ρ?λο χρησιμοποι?ντα? καινοτομ?ε? στην πληροφορ?α, την τεχνολογ?α και την ανθρ?πινη νοημοσ?νη για να επαναπροσδιορ?σουμε και να παραδ?σουμε του? τρ?που? ?στε να τι? κ?νουμε πραγματικ?τητα..

Ε?ναι σπουδαι?τερο απ? τη βελτ?ωση των κλινικ?ν δοκιμ?ν. ? το να εξελ?ξουμε τι? τεχνολογ?ε? και την αν?λυση. ? την ταχ?τερη πληροφ?ρηση. Πρ?κειται για την απελευθ?ρωση τη? δ?ναμη? τη? ανθρ?πινη? επιστ?μη? των δεδομ?νων. Αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? για τον οπο?ο η IMS Health και η Quintiles εν?θηκαν και δημιουργ?θηκε η IQVIA, η Εταιρ?α Επιστ?μη? Ανθρ?πινων Δεδομ?νων.

Παρακινο?μενοι απ? τον κλ?δο, βοηθο?με και ε?μαστε αποφασισμ?νοι να παρ?χουμε λ?σει? που επιτρ?πουν στι? εταιρε?ε? βιοεπιστημ?ν να καινοτομο?ν με σιγουρι?, να μεγιστοποιο?ν τι? ευκαιρ?ε? και, τελικ?, να προωθο?ν τα αποτελ?σματα τη? ανθρ?πινη? υγε?α?.

Επικοινων?στε μαζ? μα?

Λεωφ?ρο? Κηφισ?α? 284
15232 Χαλ?νδρι
Αθ?να, Ελλ?δα

Τηλ?φωνο: (+30) 2106873300